Täby Folkdansgille

Regler vid hyra av Kvarntorpsgården

Regler för hyra av Kvarntorpsgården

1. Hyresgästen skall vid begagnande av lokal iaktta allt som fordras för att bevara ordning och skick inom fastigheten och tillhörande omgivning och noggrant se till att givna föreskrifter följs. 

2. Lokalen rymmer c:a 100 personer. Brandförsäkringsvillkoren medger max 150 personer. 

3. RÖKNING ÄR ABSOLUT FÖRBJUDEN I LOKALEN LIKSOM ANVÄNDANDE AV RÖKMASKIN OCH LEVANDE LJUS ELLER ANNAN TYP AV ÖPPEN ELD. OBS! DETTA GÄLLER ÄVEN VÄRMELJUS!

Lokalen har brandlarm som är direkt anslutet till brandkåren. Larmet reagerar på värme och rök därför gäller ovanstående regler. Om larmet går rycker brandkpren ut och det kostar i dagens läge c:a tolvtusen kronor vilket den som utlöst larmet får betala.

4. Lokalen får endast disponeras under medgiven tid. 

5. Hyresvärden Täby Folkdansgille ansvarar icke för för värdesaker eller andra tillhörigheter som av hyresgästen eller till dennes sällskap hörande personer medfört till förhyrd lokal. 

6. Hyresgästen skall till fullo ersätta eventuell reparation på fastigheten eller nyanskaffning av inventarier, bl  a hjärtstartare etc, som skadats eller förstörts av person eller personer som utnyttjar lokalen på av hyresgästen förhyrd tid. 

7. Spill på golvet i stora salen skall omedelbart torkas upp. För skador på golv som innebör skurning och oljning uttas en avgift på 1000. kr

8. Varje hyresgäst är skyldig att städa lokalen efter användandet, iordningsställa möbler, återställa eventuell extra utrustning på plats, se till att alla fönster är stängda, släcka all belysning och se till att alla dörrar är ordentligt reglade och låsta. Städning och iordningsställande av av lokalen skall vara utförd i god tid före hyrestidens utgång med tanke på efterkommande hyresgäster, dock senast kl 9.00.

9. Fester får icke pågå efter kl 01.00. Efter detta klockslag måste tystnad råda med tanke på de omkringboende. Vid klagomål på störande fester är depositionsavgiften förverkad och skadestånd kan komma att avkrävas hyresgästen. 

10. Om reglerna för hyra av Kvarntorp ícke följs förbehåller sig Täby Folkdansgille eller därtill bemyndigad person att avsluta festen och avhysa hyresgästen. 

11. Täby Folkdansgille förbehåller sig rätten att under uthyrningstillfället ha tillträde till Kvarntorp samt kunna kontrollera att ordningsföreskrifterna följs.